Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

WEBSITE VOORWAARDEN EURO CAPS HOLDING B.V.

1. Acceptatie en aanpassing van de Gebruiksvoorwaarden

1.1 De onderhavige gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de websites (de “Websites”) van Euro Caps Holding B.V. N.V. (“Euro Caps Holding B.V.”) en alle aan Euro Caps Holding B.V. gelieerde bedrijven. Door uzelf toegang te verschaffen tot onze Websites, erop te navigeren en er gebruik van te maken, verklaart u deze Gebruiksvoorwaarden, die wij van tijd tot tijd kunnen aanpassen, zonder enig voorbehoud te hebben gelezen en begrepen en te accepteren. 

1.2 Als wij besluiten onze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zullen wij een nieuwe versie op onze Websites plaatsen. Wij nodigen u dan ook uit deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u kennis kunt nemen van eventuele aanpassingen.

2. Auteursrecht en intellectueel eigendom

2.1 De inhoud van onze Websites en met name, maar niet uitsluitend, de teksten, merken, logo’s, schema’s, foto’s, video’s, geluiden, muziek, indeling, designs, knowhow, technologieën, producten en processen, zijn eigendom van Euro Caps Holding B.V. of haar gelieerde bedrijven of worden gebruikt met toestemming van de eigenaren, en zijn dienovereenkomstig beschermd door auteursrecht, handelsmerken, octrooien en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die op grond van toepasselijke wetgeving worden erkend.

2.2 Behoudens het bepaalde in artikel 3 hierna kan geen enkel onderdeel van onze Websites zo worden uitgelegd dat u op grond daarvan een vergunning of recht wordt verleend om enig onderdeel van onze Websites te gebruiken.

3. Gebruik van de Websites

3.1 U mag de inhoud van onze Websites uitsluitend downloaden, weergeven of afdrukken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, met behoud en onder vermelding van alle verklaringen inzake auteursrecht of andere verklaringen inzake eigendomsrechten die onderdeel zijn van de informatie of enig ander materiaal dat u downloadt. Alle andere gebruiksdoeleinden, waaronder het geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze verveelvoudigen, wijzigen, verspreiden, verzenden of uitzenden van de inhoud van de Websites, zijn streng verboden, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van Euro Caps Holding B.V..

3.2 Euro Caps Holding B.V. garandeert niet dat door uw gebruik van een onderdeel van haar Websites geen rechten van derden worden geschonden

4. Als niet-vertrouwelijk beschouwde informatie

4.1 Alle persoonlijke gegevens en informatie die u via internet naar onze Websites verzendt, worden beschermd en behandeld in overeenstemming met ons Privacy beleid (link). Euro Caps Holding B.V. nodigt u uit het Privacy beleid aandachtig door te lezen alvorens ons dergelijke persoonlijke gegevens en informatie toe te sturen.

4.2 Alle andere informatie of materiaal die/dat u per elektronische post of anderszins via het internet naar Euro Caps Holding B.V. verzendt, zoals gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen en dergelijke, wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Alles wat u verzendt of uploadt, wordt eigendom van Euro Caps Holding B.V. en kan vrijelijk worden gebruikt voor enigerlei doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verveelvoudigen, openbaar maken, verzenden, publiceren, uitzenden en uploaden ervan. Het staat Euro Caps Holding B.V. met name vrij alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in de informatie die u naar de Websites verzendt voor enigerlei doel te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen, promoten en verhandelen van producten op basis van dergelijke informatie. Bij zulk gebruik ontvangt noch de verstrekker van de informatie noch een derde een vergoeding.

4.3 Door informatie te verzenden, garandeert u dat u de eigenaar bent van het verzonden materiaal en/of de verzonden inhoud, dat het materiaal en/of de inhoud niet lasterlijk is en dat het gebruik ervan door Euro Caps Holding B.V.’ geen inbreuk maakt op eventuele rechten van derden. Euro Caps Holding B.V. is geenszins verplicht de verstrekte informatie te gebruiken.

5. Afwijzing van garanties 

5.1 Onverminderd artikel 6 hierna worden alle materiaal, alle gegevens en alles wat u aantreftop de websites “in de huidige staat” aangeboden, naar gelang de beschikbaarheid ervan, en zonder enigerlei expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van onder andere de impliciete garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

5.2 Euro Caps Holding B.V. garandeert niet dat zijn websites of de inhoud ervan aan uw verwachtingen voldoen en ononderbroken, tijdig, veilig en foutvrij beschikbaar zijn.

5.3 Sommige rechtsgebieden staan bepaalde beperkingen van garanties niet toe, zodat sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

5.4 Uit schriftelijke of mondelinge adviezen of informatie verkregen van Euro Caps Holding B.V. tijdens het gebruik van de op de Websites beschikbaar gestelde diensten vloeien geen garanties voort die niet uitdrukkelijk in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn vermeld.

6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1 U bezoekt, gebruikt en navigeert op onze Websites geheel voor eigen risico.

6.2 U verklaart en stemt ermee in dat, voor zover toepasselijke regelgeving zulks toelaat’, Euro Caps Holding B.V., haar gelieerde bedrijven, of andere ondernemingen die betrokken zijn bij het creëren , produceren of opleveren van de websites niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele, directe, indirecte, gevolg- of reputatieschade, kosten, verliezen, omzet- of winstderving of enigerlei schulden (ook als Euro Caps Holding B.V. het ontstaan van dergelijke schade bekend was of bekend had kunnen zijn), die kunnen voortvloeien uit uw toegang tot of het gebruik van, of juist het niet kunnen gebruiken van, de websites of de inhoud daarvan. 

6.3 Alle materiaal dat word gedownload of op enigerlei andere wijze wordt verkregen tijdens het gebruik van onze websites is geheel voor eigen risico. Euro Caps Holding B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke (virus)schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van door u bezochte, gebruikte of gedownloade onderdelen op de Websites van Euro Caps Holding B.V., of als gevolg van het illegaal binnendringen in de IT-systemen.

6.4 Euro Caps Holding B.V. behoudt zich het recht voor om enige of alle functies van zijn Websites te onderbreken of te beëindigen. Euro Caps Holding B.V. aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor enige onderbreking of beëindiging van enige of alle functies van zijn Websites als gevolg van acties of verzuimen van Euro Caps Holding B.V. of enige derde.

7. Aanpassing van informatie
De inhoud van onze Websites kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten. Euro Caps Holding B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud te eniger tijd te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid om zulks te doen.

8. Beschikbaarheid van producten/Services
Onze Websites kunnen informatie over Euro Caps Holding B.V.’s wereldwijde producten en diensten bevatten die niet allemaal op elke locatie beschikbaar zijn. Een verwijzing naar een Euro Caps Holding B.V.-product of -service op de Websites impliceert niet dat dat product of die service op uw locatie beschikbaar is of zal zijn.

9. Koppelingen

9.1 Onze Websites kunnen, als service voor onze bezoekers, hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden geëxploiteerd of gecontroleerd door Euro Caps Holding B.V.. Euro Caps Holding B.V. kan niet worden geacht verantwoordelijk te zijn voor deze sites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, wettigheid, juistheid of functies ervan.

9.2 Het maken van hyperlinks naar onze Websites is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euro Caps Holding B.V. verboden.

10. Overig

10.1 De onderhavige Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Euro Caps Holding B.V. en uzelf betreffende de toegang tot en het gebruik van de Websites en de inhoud ervan. Alle andere voorwaarden van Euro Caps Holding B.V. die van toepassing zijn op de relaties tussen Euro Caps Holding B.V. en u, met name met betrekking tot een service of de aankoop van een product, vormen een aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden; indien de voorwaarden met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleren de andere voorwaarden boven deze Gebruiksvoorwaarden.

10.2 Wanneer Euro Caps Holding B.V. geen stappen onderneemt als u een van de verplichtingen in de Gebruiksvoorwaarden schendt, of wanneer Euro Caps Holding B.V. geen recht uitoefent dat op grond van de Gebruiksvoorwaarden of de wetgeving aan Euro Caps Holding B.V. is toegekend, betekent zulks niet dat Euro Caps Holding B.V. afstand doet van zijn mogelijkheid om zijn rechten alsnog uit te oefenen.

10.3 Indien enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden op grond van bestaande of toekomstige wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften, of in een rechterlijke uitspraak, als onwettig wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling als ongeschreven aangemerkt; alle andere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden tussen u en Euro Caps Holding B.V. blijven bindend.

10.4 De titels van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn slechts opgenomen voor de leesbaarheid en zijn geenszins van invloed op de voorwaarden.


Euro Caps Holding B.V. 12/2018
© 2012Euro Caps Holding B.V. 
Alle rechten voorbehouden.